چهارشنبه، ۱ آذر ۱۳۹۶
تاریخ شروع: یکشنبه، ۸ تیر ۱۳۹۳
تاریخ پایان: یکشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۴